12.2021_Rebecca

Intuicja jest umiejętnością Lidera

Z Rebeccą Johns, Coachem i Prelegentką III HR Open Forum, rozmawiamy o dzisiejszych wyzwaniach przywódców i tym jakie umiejętności lidera zyskują teraz na znaczeniu. 

Tematy związane z przywództwem są uniwersalne na świecie. W skali globalnej, szczególnie w trudnym czasie pandemii liderzy stoją przed podobnymi do siebie wyzwaniami. Liderzy w niepewnych czasach muszą jeszcze bardziej skoncentrować się na  swoich kompetencjach w obszarze inteligencji emocjonalnej, a także intuicji. 

Dlaczego to takie ważne, posłuchajcie rozmowy.

 Rozmowa porusza tematy takie jak:

  1. Agile Leadership – czyli zwinne przywództwo
  2. Wyzwania dla Lidera w czasie pandemii
  3. Umiejętności jakie wspierają lidera
  4. Intuicja – jako narzędzie, którego każdy lider powinien nauczyć się używać

Rebecca Johns na HR Open Forum będzie podczas swego webinaru mówić o intuicji jako narzędziu Lidera.   Rebecca będzie łączyć się z nami z Montany w USA. 

W trakcie webinaru dowiecie się między innymi:

  • Jak wykorzystać, rozpoznać i zaufać swojej intuicji. Ona tam jest, tylko nie zawsze wiemy, jakie przybiera formy. 
  • Nauczysz się czterech głównych sposobów, w jaki intuicja przyciąga twoją uwagę i z którego z nich zwykle korzystasz. 
  • Nauczysz się jak prosić o informacje, otrzymywać je i jak ich używać.

Rebecca Johns, “Intuition is a leadership skill”, 12 marca, 16:05

Intuicja jest umiejętnością Lidera! (PL)

 

 

NB: Cześć Rebecca, chciałbym zapytać Cię o kilka rzeczy, które są związane z Twoim Webinarem na konferencji HR Open Forum, 12 marca. Przed chwilą odbyłyśmy krótką rozmowę na temat przywództwa. O czym jest przywództwo dzisiaj?

 

Zwinne przywództwo – Agile Leadership

 

RJ: Och, to jest duże pytanie. Jedno z nowych pojęć jakie często się pojawia, to agile leadership – zwinne przywództwo. Zwinność sugeruje „rób więcej i szybciej”, ale nie o to chodzi. Agile oznacza „mieć zwinność” (having agility). Innymi słowy, reagowanie na to, co się pojawia, czyli umiejętność czytania tego, co się dzieje dookoła i umiejętne reagowanie na to.

 

NB: Dlaczego samoświadomość jest coraz ważniejsza, kiedy mówimy o liderach?

 

RJ: Samoświadomość daje ci większy wybór. Jeśli jesteś głęboko samoświadomy, zdajesz sobie sprawę z wpływu jaki wywierasz na wszystkich wokół siebie, możesz dokonywać znacznie bardziej trafnych wyborów i kreować wpływ na jakim ci zależy. Tak więc rozwój samoświadomości jest naprawdę ważnym aspektem przywództwa. Obejmuje również refleksję. Autorefleksja, umiejętność cofnięcia się i uczenia się na podstawie własnych doświadczeń oraz dostosowania do tego, co właśnie się pojawia. To naprawdę ważne umiejętności przywódcze w 2021 roku. Jest jeszcze kilka innych, które z tego wynikają.

 

Rola intuicji u lidera

NB: Twój Webinar będzie dotyczył intuicji jako umiejętności przywódczej. Czy to oznacza, że skupienie się na wynikach i to, co wynika z linearnego myślenia, nie jest już ważne? Dlaczego intuicja?

 

RJ: Ponieważ nasz intelekt ma współdziałać z naszą intuicją. To głowa i serce. Kiedy słuchasz znanych liderów, z którymi przeprowadzono wywiady, prawie zawsze mówią: „ufam sobie”, „podążam za swoimi przeczuciami”, „zwracam uwagę”. Nasz intelekt jest niezwykle zajętym i potężnym narzędziem. Jest częścią tego, co wnosimy do przywództwa i bardzo ważne jest, abyśmy również wnieśli głębszą wiedzę i wyczucie tego, o czym mówiłam. Dokąd to wszystko zmierza? Na co muszę zwrócić uwagę? Jak podążać za tymi przeczuciami i intuicją? Oraz jak przyglądać się temu, co przykuwa moją uwagę.

 

NB: Pamiętam, jak powiedziałaś kiedyś podczas naszej rozmowy, że dla dzisiejszych liderów ważne jest, aby radzić sobie z paradoksami i rzeczami, które nie są oczywiste. Jak intuicja może nam w tym pomóc?

 

RB: Najpierw zauważ to, co przykuwa twoją uwagę. Najbardziej powszechne paradoksy, którymi próbujemy zarządzić, to: jak mogę być przystępny i nadal mieć autorytet, jak mogę budować relacje i nadal osiągać rezultaty, jak mogę mieć autonomię i nadal budować więzi? W jaki sposób to robię i skąd mam wiedzieć, kiedy to zrobić i dlaczego? Są one nieodłącznie związane z przywództwem, więc uświadomienie sobie ich jest pierwszym krokiem, a następnie wiedza, jak poruszać się w różnych kierunkach. Kiedy słucham swojego intelektu, a kiedy intuicji? Brzmi, jakby były przeciwieństwem siebie, ale cały czas pracują razem.

 

NB: Kiedy pracujesz z liderami, jaki temat pojawia się najczęściej obecnie?

 

RJ: Przejście od starego hierarchicznego stylu przywództwa do stylu przywództwa bardziej przypominającego… Słyszę, jak ludzie mówią: chcę spłaszczyć hierarchię i mieć zespoły samozarządzające się, a to wymaga dużo umiejętności. Jest w tym więcej ruchu, więcej reagowania na to, co się pojawia, zamiast wymuszania tego, co kiedyś działało. Ten sposób działania rozwija się w naprawdę piękny sposób, który będzie wymagał wielu umiejętności i praktyki.

 

Umiejętności lidera

 

NB: Jako liderzy przywykliśmy do pracy i zarządzania w określony sposób. Jakie sygnały zachęcają nas do zmiany naszego stylu? Przechodzimy od ery informacji do innej ery, ery połączenia, intuicji, integralności. Co wyzwala tę wewnętrzną zmianę?

 

RJ: „Trigger”/”Wyzwalacz” to potężne słowo pod względem świadomości emocjonalnej, kiedy myślisz o inteligencji emocjonalnej. Najważniejszą umiejętnością w ramach inteligencji emocjonalnej jest samoświadomość. Co się teraz we mnie dzieje? Właśnie zostałem sprowokowany, coś zauważam, jakie mam opcje? Jak mam na to odpowiedzieć?

Druga umiejętność, to zarządzanie sobą. Muszę zauważyć, że robię się niecierpliwa, zanim zdołam opanować swoją niecierpliwość, to bardzo powszechny przykład.

Trzecią najbardziej ważną umiejętnością w ramach EQ jest empatia. Empatia i odpowiedzialność idą w parze. To kolejny paradoks, ponieważ jeśli mamy dużo empatii, ale nie pociągamy ludzi do odpowiedzialności, wtedy nie jesteśmy skuteczni. Empatia oznacza pociąganie ludzi do odpowiedzialności (holding people accountable). Musimy to tylko robić umiejętnie. Empatia nie oznacza, że ci odpuszczę. To nie jest wybór albo-albo. I możesz się tego nauczyć. Wymaga praktyki, ale kluczem do tego wszystkiego jest samoświadomość. Co się we mnie dzieje? Czy jestem gotów to przyznać i pracować nad tym? Czy dostrzegam wpływ, jaki wywieram na ludzi wokół mnie? Nawet jeśli myślę, że nie wiedzą, co się we mnie dzieje, wiedzą. Powszechnym obecnie jest też to, że liderzy, którzy się boją i ukrywają to, myślą, że inni, którzy z nimi pracują, nie wiedzą, że się boją. Otóż wiedzą.

 

Intuicja jako umiejętność lidera

 

NB: Na HR Open Forum oczekujemy uczestników, którzy pełnią różne role w HR, dyrektorów HR, osób planujących rozwój dla liderów, wspierają zespoły, ale także właścicieli firm, osób tworzących start-upy, budujących zespoły od podstaw. Jakie są trzy rzeczy, których dowiedzą się na twoim webinarze 12-go marca? Dlaczego warto wziąć w nim udział?

 

RJ: Ludzie wchodzą do HR, ponieważ troszczą się o innych. Kiedy zdobywamy więcej narzędzi i umiejętności, możemy wprowadzić więcej człowieczeństwa do miejsca pracy. Kiedy myślimy o innych ludziach jako o zasobach, myślimy o nich jako o całości. Jest sposób, aby jednocześnie osiągać wyniki i dbać o ludzi. Wprowadzanie więcej „ludzkiego podejścia” do miejsca pracy tworzy miejsca, które są bardziej zrównoważone i działające dla wszystkich. To, co teraz robimy, nie jest zrównoważone. Dlatego m.in. ludzie się wypalają.

 

NB: Jedna rzecz, której się nauczę w ciągu tej godziny?

 

RJ: Jak wykorzystać, rozpoznać i zaufać swojej intuicji. Ona tam jest, tylko nie zawsze wiemy, jakie przybiera formy. Nauczysz się czterech głównych sposobów, w jaki intuicja przyciąga twoją uwagę i z którego z nich zwykle korzystasz. Oraz jak prosić o informacje, otrzymywać je i jak ich używać.

 

NB: Nie mogę się doczekać. Dziękuję Ci bardzo.

 

RJ: Zapraszam wszystkich, którzy to widzą, do przyjścia na Otwarte Forum HR. Będę dzwonił z Montany w USA i będę przemawiał 12 marca. Dziękuję.

 

Witam Serdecznie, Nel Berezowska, HR Open Forum. Dzisiaj spotykamy się z Rebeccą Johns – certyfikowanym coachem. Ja jestem w Warszawie, Rebecca w Montanie w USA.

 

Intuition is a Leadership Skill. 

 

Agile Leadership

 

NB: Hi Rebecca, I would like to ask you about a few things that are connected with your speech at the HR Open Forum Conference, on the 12th March. A minute ago, we had a short conversation about leadership. What is leadership about today?

 

RJ: Oh, that’s a big question. One of the areas that’s emerging, that’s new – people are calling it agile leadership. And agile suggests “do more, faster”, but that’s not what it means. Agile means “having agility”. In other words, responding to what’s showing up, so being able to read what’s happening and having a skillful response. 

 

NB: Why self-awareness is more and more important when we talk about leaders?

 

RJ: Self-awareness gives you more choices. If you’re deeply self-aware and you’re also aware of the impact you’re having on everyone around you, then you can make much more skillful choices in terms of impact you want to have. So being deeply self-aware is a really important aspect of leadership. It also includes reflection. Self-reflection, the ability to step back and learn from your experiences and adjust. Those are really important leadership skills in 2021. And there are several that come from that.

 

Leaders Intuition

 

NB: Your speech will be about intuition as a leadership skill. Does it mean that focus on results and what’s come out of linear thinking are not important anymore? Why intuition?

 

RJ: Oh, because our intellect is meant to be in partnership with our intuition. It’s head and heart. When you listen to really well-known leaders interviewed, they almost always say “I trust my gut”, “I follow my hunches”, “I pay attention”.  Our intellect is a really busy mind that is a really powerful tool, it is part of what we bring to the leadership and it’s very important that we also bring this deeper knowing and sensing of what I just talked about. Where are things going to? What do I need to pay attention to? How do I follow those hunches and gut feelings and pay attention to what’s getting my attention?

 

NB: I remember when you said during our conversation that it is important for leaders today to manage paradoxes and things that are not obvious. How intuition can help us with that?

 

RB: Well, noticing it first and what you’re noticing what’s getting your attention. A really common paradoxes are also often called polarities like: how can I be approachable and still have authority, how can I build relationships and still get results, how can I have autonomy and still build connections. What are the ways I do that and how do I know when to do which one and why. Those are inherent in leadership, so becoming aware of those is the first step and then knowing how to move back and forth, like when do I listen to my intellect, and when do I listen to my intuition? Those sound like they are the opposite of each other but they’re working together all the time.   

 

NB: When you work with leaders what is that most common thing that appears these days?

 

RJ: The shift from the old hierarchical top-down command and control leadership style to something that’s more like … what I hear is people say: I want to flatten out the hierarchy and have self-managing teams and to have that it takes a lot of skills. There is more movement, there is more responding to what’s showing up instead of forcing what used to work. It’s opening up in a really beautiful way that’s going to take a lot of skill and a lot of practice to move into.

 

Leader’s skills

 

NB: As leaders we used to work in a certain way, what are the signals encouraging us to transform something within ourselves? We are moving from age of information into a different age, age of connections, intuition, integration. What is the trigger of the inner change?

 

RJ: Word trigger is a powerful word in terms of emotional awareness when you think about emotional intelligence. The most important skill in the emotional intelligence framework is self-awareness. What’s going on inside me right now? I just got triggered, I noticed something, what are my options? How do I respond to that? 

The second skill is self-management. I have to notice that I’m getting impatient before I can manage my impatience, that’s a very common example.

The third most heavily weighted skill in the EQ framework is empathy. Empathy and accountability go hand in hand. That’s another paradox because if we have so much empathy that we don’t hold people accountable then we’re not effective. Empathy means holding people accountable. We have to hold people accountable in skillful ways. Empathy doesn’t mean I’m going to let you off the hook. It’s not an either-or thing, it’s very complex and it’s also something you can learn. It takes practice, but the key to all of it is self-awareness. What’s going on inside me? Am I willing to acknowledge that and work with that? Do I notice the impact I’m having on the people around me? Even if I think they don’t know what’s going on inside me, they do. Common one too now is that leaders, who are scared and they hide that, thinking that the people who work with them don’t know they’re scared.

 

Intuition is a leadership skill

 

NB: On HR Open Forum we expect participants who are in different roles in HR, HR director’s, people who plan the development for leaders and support teams, but also business owners, people who create start-up, build teams from scratch. What are the three things that you believe they can get from your talk on the 12th

 

RJ: People go into HR because they care about people. When we learn more tools and skills we can bring more humanity into the workplace. When we think of other humans as resources, we think of them as whole people who we care about.  There’s a way to get results and care about people at the same time. Bringing more humanity into the workplace creates workplaces that are more sustainable overtime for everybody there. What we’re doing now is not sustainable. That’s why people are burning out. 

 

NB: One thing that I will learn during this hour? 

 

RJ: How to tap into, recognize and trust your intuition.  Because it’s there and we just don’t know what forms it takes. You’ll learn the four primary ways that intuition gets your attention and which one you tend to use, how to ask for information, receive it and use it.

 

NB: I am looking forward to it. Thank you very much.

 

RJ:  I invite everybody who sees this to come to the HR Open Forum. I will be calling in from Montana in the USA and I’ll be speaking on March 12. Thank you.